OBLIGATIILE ANGAJATORILOR

potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

1.       Angajatorii au obligatia să comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene în raza cărora îsi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă  vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Prin locuri de muncă vacante se întelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum si locurile de muncă nou create. Comunicarea de către angajatori se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail.

 

Angajatorii au obligatia să comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în conditiile legii.

 

Necomunicarea locurilor de muncă vacante, precum si a ocuparii acestora constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

 

2.       Angajatorii sunt obligati să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei raza îsi au sediul sau domiciliul.

În situatia nedepunerii declaratiei Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca  sesizează Agentia Natională de Administrare Fiscală în vederea aplicării sanctiunii prevăzute de lege, iar sanctiunea aplicata este în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

3.       Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la Bugetul Asigurărilor pentru  somaj a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la Bugetul Asigurărilor pentru somaj.

 

4.       Angajatorii au obligatia de a retine si vira lunar contributia individuală la Bugetul Asigurărilor pentru somaj a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar.

Aceste prevederi nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu prin efectul legii sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 zile.

5.        Angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatie de somaj au obligatia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de muncă la care acestia au fost înregistrati.

 

Neanuntarea  încadrarii în muncă a persoanelor care provin din rândul beneficiarilor de indemnizatie de somaj constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

6.       În cazul concedierilor colective angajatorii au obligatia să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.

 În aceste situatii angajatorii sunt obligati să acorde preaviz, conform prevederilor codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajatilor care urmează a fi disponibilizati. În perioada preavizului angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorul public sau privat, acreditati, selectati de către acestea, în conditiile legii.

 Pentru realizarea acestor servicii de preconcediere, angajatorii sunt obligati să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

 

Neanuntarea concedierilor colective constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

 

7.       Angajatorii au obligatia ca, odată cu înmânarea documentelor prevazute de lege in vederea certificarii stagiului de cotizare, de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverintă din care să rezulte baza lunară de calcul pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care acestia le-au retinut si virat la Bugetul Asigurărilor pentru somaj contributiile datorate.

 

Neeliberarea  de către angajator a acestor documente constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

 

8.       Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, finantate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru somaj, numai dacă sunt acreditati de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

 Furnizarea acestor servicii fără acreditarea prevăzută de lege a serviciilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

9.       Angajatorii care încadrează absolventi în conditiile art. 80, sau, in conditiile art.85,  someri în vârstă de peste 45 de ani sau someri care sunt părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care, în raport cu numărul de angajati, si-au îndeplinit obligatia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au această obligatie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap in conditiile art.85 , sunt obligati  sa mentina raporturile de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

 

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu  anterior termenului prevăzut de lege, sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoana care are încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestuia  a avut loc din următoarele motive:

    a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
    b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 Angajatorii care beneficiază de subventionarea locurilor de muncă în conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele mentionate, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subventie din bugetul asigurărilor pentru somaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 

10.   Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială si care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu pana la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale tinerilor cu risc de marginalizare socială, anterior datei la care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate, sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă teritoriale sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei mentionate, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele mentionate anterior.

11.   Angajatorii sunt obligati sa comunice date, informatii, precum si sa prezinte înscrisuri  la  solicitarea  organelor  de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă, în timpul desfăsurării controlului si în scopul îndeplinirii atributiilor prevăzute de lege.

Necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor înscrisurilor si oricăror altor date si documente solicitate de organele de control constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.